گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان : لذت بخش کردن ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با روش های خلاقانه

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان : لذت بخش کردن ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با روش های خلاقانه
گزارش تخصصی, گزارش تخصصی برای دانش آموزان

رفتن به سایت اصلی

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان : لذت بخش کردن ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با روش های خلاقانه
فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 29 صفحه
فهرست مطالب
چکیده 4
مقدمه: 5
بیان مسئله: 7
اهداف گزارش تخصصی : 8
هدف اصلی : 8
اهداف تخصصی : 8
مقایسه با شاخص : 8
جمع آوری اطلاعات 8
هدف های کلی درس تاریخ در دوره متوسطه 10
الف) هدف های شناختی 10
هدف های درسی در پایه دوم متوسطه 11
ج) هدف های مهارتی 13
هدف های درسی در پایه سوم متوسطه 14
ج) هدف های مهارتی 15
.1توانایی نسبی برای تجزیه و تحلیل رویدادهای مهم تاریخی قرن های جدید و دوره معاصر و اوضاع
کنونی جهان؛ 15
روش های دیگرگردآوری اطلاعات: 16
محدودیت ها ومشکلات تدریس تاریخ دبیرستان . 16
راه حل پیشنهادی 20
ارزیابی بعد از اجرای راه حل 23
برخی از اظهارنظرها به عنوان نمونه: 25
نقاط ضعف 26
ارائه پیشنهادات 27
منابع و پیشینه های مورد استفاده 29
چکیده
از زمانی که به تدریس درس تاریخ پرداختم، متوجه عدم علاقه و توجـه برخـی از دانـش آمـوزان بـه کـلاس شده ام؛ که از درس، کتاب و معلم گریزان و بیشتر سعی دارند که خودشان بصورت مستقل و بـدون اتکـا بـه معلم درس را فرا بگیرند. این وضعیت چندان برای من و کلاس خوش آیند نبود بنابراین تصـمیم گـرفتم تـا آنجا که می توانم وضعیت نامطلوب را دچار تغییر و تحول نموده و کلاسم را از هر لحاظ دارای شور و نشـاط کافی نمایم.
نتیجه ای که در نهایت پس از به کار بردن راه حل های مختلف برای اینجانب عاید شده، شور و نشاط و علاقه به درس، همراه با فعالیت دانش آموزان در کلاس بوده است. که این مسئله برایم ارزش زیادی داشته است. از دیگر مواردی که باید به آن اشاره شود کسب موفقیت دانش آموزان در آزمونهای مستمر و پایانی بود. شرکت همگی دانش آموزان به صورت داوطلبانه در پرسشهای کلاسی، انجام برخی تکالیف محولـه و رقابـت سالم در بین آنها از دیگر مواردی است که از کنار آن نمی توان به سادگی گذشت.
در نشست ها و گفتگوهایی که با همکاران مختلف داشته ام، در استفاده از راه حل های مذکور، بیشـتر تشـویق می شدم.
مقدمه:
تاریخ هر ملتی، نمادی از هویت آنان است که در شکل گیری شخصـیت و هویـت جوانـانش، نقـش اساسـی خواهد داشت. تاریخ یکی از مهمترین و بهترین مآخذ تعلیم و تربیت برای انسان هاست و همـانطور کـه گفتـه شده »هیچ قسمتی از فرهنگ یک جامعه به اندازهی تاریخ در هویت بخشی موثر نیست1.«
این مسئله تنها با آموزش درست تاریخ میسر می شود. و در این راه باید دانش آمـوزان را بـه گونـه ای جـذب درس تاریخ و فلسفه ی حاکم بر آن کرد که بعد از پایان درس، آنان خود به دنبال چرایی مسائل برونـد و بـه غور و تحقیق در امور بپردازند.
در ارائه ی درس تاریخ، چه به صورت سنتی و یا شکل نوین آن، باید روحیـه ی کنجکـاوی، حقیقـت جـویی و دنبال کردن دلایل، علت ها و نتایج تاریخی و نقش آنها را در زندگی حال و آینده ی دانش آموزان ایجاد کنیم؛ و کاربرد تاریخ برای حال و آینده را واقعا در روح و جان آنهـا و کسـانی که تـاریخ را تنهـا حـدیث گذشـتگان (مردگان) می پندارند، به صورت علمی و کاربردی تقویت کنیم.
بقول دکتر زرینکوب »آنچه انسان امروز از تاریخ میتواند آموخت شناخت خویش است شناخت معنی حیات خویش در واقع…تاریخ تنها محدود به دنیای حاضر- زمان جاری- هم نیست؛ با دنیای گذشته و بـا آنچـه در آینده خواهد بود نیز پیوند اتصال دارد. و