پاورپوینت درمورد انحراف جانبی لگن

پاورپوینت درمورد انحراف جانبی لگن
اختلاف بین وضعیت طبیعی و ناهنجاری, پاورپوینت درمورد انحراف جانبی لگن, عضلات ابداکتور, عضلات اداکتور, عضلات درگیر در ناهنجاری لگن مایل, عضله کشنده پهن نیام, کوتاهی وکشیدگی عضلات درگیر, نامگذاری انحراف با توجه به سمت افتادگی, نحوه قرار گ, نزدیک کننده طویل

رفتن به سایت اصلی

پاورپوینت درمورد انحراف جانبی لگن
مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت درمورد انحراف جانبی لگن
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 14
محتویات
تعریف
اختلاف بین وضعیت طبیعی و ناهنجاریžنامگذاری انحراف با توجه به سمت افتادگیعضلات درگیر در ناهنجاری لگن مایلعضلات ابداکتورžعضله کشنده پهن نیامعضلات اداکتورžنزدیک کننده طویل کوتاهی وکشیدگی عضلات درگیرžنحوه قرار گیری عضلات کوتاه وکشیده شدهمنابع
قسمتی از پاورپوینتتعریفžžاین تغییر شکل عبارت است از همسطح نبودن سه تیغ خاصره دو طرف با یکدیگرž
اختلاف بین وضعیت طبیعی و ناهنجاریوضعیت طبیعی
دو خار خاصره ای قدامی ـ فوقانی در یک راستا باشند( در سطح افق )ž- خار خاصره ای قدامی ـ فوقانی و خار خاصره ای خلفی ـ فوقانی در یک راستا باشند.žناهنجاری žدر کجی لگن ستیغ خاصره ای در مقایسه با سمت دیگر پایین می شود یا ستیغ خاصره دو طرف هم سطح با هم نباشند.žدر تیلت جانبی افتادگی ستیغ خاصره در یک سمت نسبت به سمت دیگر در صفحه فرونتال است.žو . . . .