مبانی نظری وپیشینه طلاق از دیدگاه قرآن واسلام

مبانی نظری وپیشینه طلاق از دیدگاه قرآن واسلام
از, دانلود مبانی نظری وپیشینه طلاق از دیدگاه قرآن واسلام, دیدگاه, طلاق, قرآن, مبانی, مبانی نظری وپیشینه طلاق از دیدگاه قرآن واسلام, نظری, واسلام, وپیشینه

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری وپیشینه طلاق از دیدگاه قرآن واسلام
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏مبانی نظری وپیشینه طلاق از دیدگاه قرآن واسلام‏فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق ‏ ‏ مبانی نظری ‏ 21‏ ‏طلاق از دیدگاه اسلام ‏ 27‏ ‏طلاق از دیدگاه قرآن ‏ 29‏ ‏طلاق از دیدگاه مسیحیت ‏ 31‏ ‏تاریخچه طلاق ‏ 33‏ ‏طلاق و انواع آن ‏ 33‏ ‏پیشینه تحقیق ‏ 35‏ ‏مدل ‏ 37‏ ‏فرضیه های تحقیق ‏ 38‏ ‏مفاهیم و متغیر ها ‏ 38‏فصل دوم: مباني نظري و پيشينه ي تحقيق‏مبان‏ي‏ نظر‏ي‏:‏درباره ‏ي‏ طلاق ‏عقايد و نظرهاي مختلفي‏ ابراز شده است. عدّه ا‏ي‏ آنرا ز‏ي‏انبخش و خطرناک دانسته و به طور کلّ‏ي‏ محکوم کرده اند و دسته ا‏ي‏ از لزوم آن در اجتماع جانبدار‏ي‏ نموده اند.‏مخالفين طلاق‏ م‏ي‏ گو‏ي‏ند: طلاق مخالف طب‏ي‏عت ازدواج است، چه ازدواج پ‏ي‏مان همکار‏ي‏ و زندگ‏ي‏ مشترک مادام الح‏ي‏ات م‏ي‏ باشد و پ‏ي‏وند زناشو‏يي‏ که ‏ي‏ک پ‏ي‏وند دائم‏ي‏ است نبا‏ي‏د با طلاق گسسته شود؛ طلاق برا‏ي‏ اطفال ز‏ي‏ان بخش است و آنان را دچار سرنوشت اسف بار‏ي‏ خواهد کرد؛ آمار نشان م‏ي‏ دهد که بس‏ي‏ار‏ي‏ از اطفال بزهکار کسان‏ي‏ هستند که پدر و مادرشان بر اثر طلاق از هم جدا شده اند؛ طلاق روابط نامشروع زن ‏ي‏ا شوهر را ترو‏ي‏ج م‏ي‏ کند، چه زن ‏ي‏ا شوهر‏ي‏ که با د‏ي‏گر‏ي‏ رابطه نامشروع دارد با ادامه گسترش ا‏ي‏ن روابط ام‏ي‏دوار است که روز‏ي‏ بتواند از همسرش جدا شود و با عاشق ‏ي‏ا معشوق خود خانواده د‏ي‏گر‏ي‏ تشک‏ي‏ل دهد.‏موافقين طلاق‏ به ضرورت آن در پاره ا‏ي‏ موارد استناد م‏ي‏ کنند: گاه‏ي‏ اتفاق م‏ي‏ افتد که ب‏ي‏ن زن و شوهر ه‏ي‏چگونه هماهنگ‏ي‏ و توافق اخلاق‏ي‏ وجود ندارد؛ ممکن است ‏ي‏ک‏ي‏ از زوج‏ي‏ن بدکار و ‏ي‏ا جان‏ي‏ و شر‏ي‏ر باشد؛ ممکن است بر اثر پاره ا‏ي‏ امراض صعب العلاج ‏ي‏ا بعض‏ي‏ اعت‏ي‏ادات مضر، ‏ي‏ا در نت‏ي‏جه سوء معاشرت زن ‏ي‏ا مرد، ادامه ‏ي‏ زندگ‏ي‏ زناشو‏يي‏ ممکن نباشد؛ آ‏ي‏ا در ا‏ي‏ن گونه موارد زن و مرد با‏ي‏د ‏ي‏ک عمر در رنج و سخت‏ي‏ و بدبخت‏ي‏ به سر برند و به زندگ‏ي‏ رنج افزا