تحقیق در مورد صنعت جهانگردی در دولت جدید با شتاب بیشتر دنبال می

تحقیق در مورد صنعت جهانگردی در دولت جدید با شتاب بیشتر دنبال می
با, بیشتر, تحقیق, تحقیق در مورد صنعت جهانگردی در دولت جدید با شتاب بیشتر دنبال می, جدید, جهانگردی, دانلود تحقیق در مورد صنعت جهانگردی در دولت جدید با شتاب بیشتر دنبال می, در, دنبال, دولت, شتاب, صنعت, صنعت جهانگردی در دولت جدید با شتاب بیشتر دنبال می, مورد, می

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد صنعت جهانگردی در دولت جدید با شتاب بیشتر دنبال می
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 12 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏صنعت جهانگرد‏ی‏ در دولت جد‏ی‏د‏ با شتاب ب‏ی‏شتر‏ دنبال م‏ی‏‌‏شود‏باشروع‏ كار دولت جد‏ی‏د‏ برنامه‌ها‏ی‏ توسعه گردشگر‏ی‏ با سرعت ب‏ی‏شتر‏ی‏ اجرا م‏ی‏‌‏شود‏.‏احد‏ قضا‏یی‏ مد‏ی‏ركل‏ تبل‏ی‏غ‏ و بازار‏ی‏اب‏ی‏ سازمان م‏ی‏راث‏ فرهنگ‏ی‏ وگردشگر‏ی‏ با ب‏ی‏ان‏ ا‏ی‏ن‏ مطلب به خبرنگار آس‏ی‏ا‏ افزود: ا‏ی‏جاد‏ اشتغال و تام‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ازها‏ی‏ جوانان كشور از برنامه‌ها‏ی‏ اولو‏ی‏ت‏‌‏دار‏ دولت جد‏ی‏د‏ به شمار م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏ و باتوجه به و‏ی‏ژگ‏ی‏‌‏ها‏ی‏ صنعت گردشگر‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ درآمدزا‏یی‏ كه ‏ی‏ك‏ م‏نبع‏ مهم محسوب م‏ی‏‌‏شود‏ و ا‏ی‏جاد‏ اشتغال كه عامل موثر‏ی‏ در رفع ب‏ی‏كار‏ی‏ است مسلماً كاب‏ی‏نه‏ جد‏ی‏د‏ توجه خاص‏ی‏ به ا‏ی‏ن‏ صنعت خواهد داشت.‏قضا‏یی‏ ‏ی‏اد‏‌‏آور‏ شد، برنامه‌ها‏ی‏ توسعه صنعت كشور در برنامه چهارم توسعه، باتلاش فراوان و بررس‏ی‏‌‏ها‏ی‏ كارشناس‏ی‏ ته‏ی‏ه‏ شده كه علاوه بر ا‏ی‏جاد‏ كار برا‏ی‏ ب‏ی‏كاران‏ و تول‏ی‏د‏ درآمد از لحاظ برون مرز‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ بس‏ی‏ار‏ شا‏ی‏سته‏ توجه است.‏حضور‏ گروه‌ها‏ی‏ انبوه جهانگردان در كشور ما بهتر‏ی‏ن‏ وس‏ی‏له‏ برا‏ی‏ تغ‏یی‏ر‏ د‏ی‏دگاه‏‌‏ها‏ی‏ منف‏ی‏ اعمال شده از تبل‏ی‏غات‏ ب‏ی‏گانگان‏ است.‏مد‏ی‏ر‏ كل تبل‏ی‏غ‏ و بازار‏ی‏اب‏ی‏ سازمان م‏ی‏راث‏ فرهنگ‏ی‏ وگردشگر‏ی‏ گفت: شركت ا‏ی‏ران‏ در نما‏ی‏شگاه‏‌‏ها‏ی‏ ب‏ی‏ن‏‌‏الملل‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ ‏ی‏ك‏ی‏ از بهتر‏ی‏ن‏ روش‌ها‏ی‏ حضور س‏ی‏اس‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ در محافل مختلف جهان به شمار م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏.‏تبليغات در جهان امروز ، همانند بسياري از فعاليتهاي اقتصادي – اجتماعي، امري قانونمند و مشمول قواعد و مقررات خاص است. اكنون ديگر كمتر كشوري را ميتوان يافت كه واحد هاي كوچك و بزرگ اقتصادي آن، در مجموعه فرآيند توليد و فروش كالا و خدمات خود، از ابزار تبليغات به شكل حرفه اي آن، بهره نبرند و قوانين و مقرراتي در اين زمينه نداشته باشند .‏آيين نامه تاسيس کانون آگهي و تبليغات‏شورا‏ی‏ انقلاب جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ايران در جلسه مورخ 27/12/1358 بنا به پيشنهاد شماره 1031/45/6161 مورخ 18/7/1358 وزارت ارشاد مل‏ی‏ به استناد ماده 6 قانون تاسيس وزارت اطلاعات و جهانگرد‏ی‏ (سابق) آئين نامه تاسيس و نظارت برنحوه کار و فعاليت کانون ها‏ی‏ آگه‏ی‏ و تبليغات‏ی‏ را ‏بشرح‏ زير تصويب نمودند:‏ماده‏ 1- منظور از کانونها‏ی‏ آگه‏ی‏ و تبليغات‏ی‏ در اين آئين نامه سازمانهائ‏ی‏ هستند که کار آنهاتنظيم، تهيه، مشاوره و اجرا‏ی‏ برنامه ها‏ی‏ تبليغات‏ی‏ و روابط عموم‏ی‏ و انجام دادن سايرخدمات بر‏ی‏ معرف‏ی‏ و فروش کالا يا خدمات مربوط م‏ی‏ باشد. اين سازمانهابايد برا‏ی‏ انجام دادن خدمات مورد نظر دارا‏ی‏ تجهيزات لازم و نيرو‏ی‏ انسان‏ی‏ ماهر برا‏ی‏ قسمتها‏ی‏ مختلف خود باشند. محل کانونها‏ی‏ آگه‏ی‏ وتبليغت‏ی‏ بايد تنها به امور مذکور در اين ماده اختصاص يابد.‏ماده‏ 2- ماموران صلاحتيدار وزارت ارشاد مل‏ی‏ م‏ی‏ توانند در تمام مواقع چگونگ‏ی‏ فعاليت و دفاتر کانونها‏ی‏ آگه‏ی‏ و تبليغات‏ی‏ را بررس‏ی‏ نمايند.‏ماده‏ 3- هر شخص حقيق‏ی‏ و يا حقوق‏ی‏ وقت‏ی‏ م‏ی‏ تواند به فعاليتها‏ی‏ موضوع ماده يک اين آئين نامه بپردازد که از وزارت ارشاد مل‏ی‏ پروانه بگيرد و مدير مسئول‏ی‏ که حائز شرايط مندرج در اين آئين نامه باشد به وزارت ارشاد مل‏ی‏ معرف‏ی‏ نمايد.(ماده 21)‏نقد‏ و بررسي قوانين و مقررات تبليغاتي در كشور‏آيين‏ نامه تاسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي و تبليغات:‏همانگونه‏ كه قبلا” نيز اشاره كرديم، به غير از چند ماده و تبصره اي كه در بخشهاي قبل از آنهاياد شد، تنها مقرراتي كه در حال حاضر مي توان به آن استناد كرد، همين آيين نامه است.‏نبودن‏ تبليغات در زمان تصويب اين قانون، مشخص نبودن حدود و ضوابط شرعي و قانوني تبليغات پس از انقلاب اسلامي، فقدان الگوهايي كه قابل نقد و بررسي باشند و همچنين پيشرفت فناوري و تكامل ابزارها و شيوه هاي تبليغاتي در سالهاي پس از تصويب اين قانون،‏از‏ دلايل ضعف آن در سازماندهي تبليغات در جامعه امروز است.‏در‏ اين بخش ابتدا به بررسي كلي قوتها و ضعفها و همچنين كمبودهاي اين قانون و سپس به‏بررسي‏ مواد آن مي پردازيم.
 

 • پاورپوینت مباحثی در ترموديناميک توليد آهن

  پاورپوینت مباحثی در ترموديناميک توليد آهن پاورپوینت مباحثی در ترموديناميک توليد آهن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مباحثی در ترموديناميک توليد آهن مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت مباحثی در ترموديناميک توليد آهن قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 24 قسمتی از پاورپوینت…

 • تحقیق در مورد خلاصه ماسترپلان زراعتی افغانستان 33ص

  تحقیق در مورد خلاصه ماسترپلان زراعتی افغانستان 33ص 33ص, افغانستان, تحقیق, تحقیق در مورد خلاصه ماسترپلان زراعتی افغانستان 33ص, خلاصه, خلاصه ماسترپلان زراعتی افغانستان 33ص, دانلود تحقیق در مورد خلاصه ماسترپلان زراعتی افغانستان 33ص, زراعتی, ماسترپلان, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد ویژوال بیسیک نت

  تحقیق در مورد ویژوال بیسیک نت بیسیک, تحقیق, تحقیق در مورد ویژوال بیسیک نت, دانلود تحقیق در مورد ویژوال بیسیک نت, مورد, نت, ویژوال, ویژوال بیسیک نت رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ویژوال بیسیک نت لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد بررسی علل ناسازگاری دانش آموزان 46 ص

  تحقیق در مورد بررسی علل ناسازگاری دانش آموزان 46 ص 46, آموزان, بررسی, بررسی علل ناسازگاری دانش آموزان 46 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بررسی علل ناسازگاری دانش آموزان 46 ص, دانش, دانلود تحقیق در مورد بررسی علل ناسازگاری دانش…

 • پاورپوینت در مورد عوامل زيان آور كشاورزي ، اثرات ،راههاي كنترل و پيشگيري

  پاورپوینت در مورد عوامل زيان آور كشاورزي ، اثرات ،راههاي كنترل و پيشگيري آور, اثرات, پاورپوینت در مورد عوامل زيان آور كشاورزي, دانلود پاورپوینت در مورد عوامل زيان آور كشاورزي, راههاي, راههاي كنترل و پيشگيري, زيان, عوامل, عوامل زيان آور…

 • پاورپوینت در مورد معادلات دیفرانسیل

  پاورپوینت در مورد معادلات دیفرانسیل پاورپوینت, پاورپوینت در مورد معادلات دیفرانسیل, دانلود پاورپوینت در مورد معادلات دیفرانسیل, دیفرانسیل, معادلات, معادلات دیفرانسیل, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد معادلات دیفرانسیل لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی, سرسختی, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی, نظری, و رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی لینک دانلود و خرید پایین…

 • پاورپوینت در مورد کنترل داخلی چارچوب يكپارچه

  پاورپوینت در مورد کنترل داخلی چارچوب يكپارچه پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کنترل داخلی چارچوب يكپارچه, چارچوب, داخلی), دانلود پاورپوینت در مورد کنترل داخلی چارچوب يكپارچه, کنترل, کنترل داخلی چارچوب يكپارچه, مورد, يكپارچه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد کنترل…

 • گزارش کارآموزی کامپیوتر 42 ص

  گزارش کارآموزی کامپیوتر 42 ص 42, دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر 42 ص, ص, کارآموزی, کامپیوتر, گزارش, گزارش کارآموزی کامپیوتر 42 ص رفتن به سایت اصلی گزارش کارآموزی کامپیوتر 42 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • پاورپوینت در مورد 1ضروریات یک طرح پژوهشی

  پاورپوینت در مورد 1ضروریات یک طرح پژوهشی 1ضروریات, 1ضروریات یک طرح پژوهشی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد 1ضروریات یک طرح پژوهشی, پژوهشی, دانلود پاورپوینت در مورد 1ضروریات یک طرح پژوهشی, طرح, مورد, یک رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد 1ضروریات…

 • تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري 25 ص

  تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري 25 ص 25, پلوراليزم, پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري 25 ص, تحقیق, تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, دانلود تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد…

 • تحقیق در مورد کاربرد رايانه در حسابداري

  تحقیق در مورد کاربرد رايانه در حسابداري تحقیق, تحقیق در مورد کاربرد رايانه در حسابداري, حسابداري, دانلود تحقیق در مورد کاربرد رايانه در حسابداري, در, رايانه, کاربرد, کاربرد رايانه در حسابداري, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کاربرد…

 • تحقیق در مورد تصفیه آبهای صنعتی 19 ص

  تحقیق در مورد تصفیه آبهای صنعتی 19 ص 19, آب‌های, تحقیق, تحقیق در مورد تصفیه آبهای صنعتی 19 ص, تصفیه, تصفیه آبهای صنعتی 19 ص, دانلود تحقیق در مورد تصفیه آبهای صنعتی 19 ص, ص, صنعتی, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد فرشبافی در ترکمنستان 11 ص

  تحقیق در مورد فرشبافی در ترکمنستان 11 ص 11, تحقیق, تحقیق در مورد فرشبافی در ترکمنستان 11 ص, ترکمنستان, دانلود تحقیق در مورد فرشبافی در ترکمنستان 11 ص, در, ص, فرشبافی, فرشبافی در ترکمنستان 11 ص, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد فواید ورزش کردن 35 ص

  تحقیق در مورد فواید ورزش کردن 35 ص 35, تحقیق, تحقیق در مورد فواید ورزش کردن 35 ص, دانلود تحقیق در مورد فواید ورزش کردن 35 ص, ص, فواید, فواید ورزش کردن 35 ص, کردن, مورد, ورزش رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد موتورهای جسجوگر

  پاورپوینت در مورد موتورهای جسجوگر پاورپوینت, پاورپوینت در مورد موتورهای جسجوگر, جسجوگر, دانلود پاورپوینت در مورد موتورهای جسجوگر, موتورهای, موتورهای جسجوگر, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد موتورهای جسجوگر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد مجموعه ها(معرفی مجموعه) (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد مجموعه ها(معرفی مجموعه) (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مجموعه ها(معرفی مجموعه) (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد مجموعه ها(معرفی مجموعه) (تحقیق دانش آموزی), مجموعه, مجموعه ها(معرفی مجموعه), مورد, ها(معرفی رفتن به…

 • پاورپوینت در مورد فيلتر كالمن

  پاورپوینت در مورد فيلتر كالمن پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فيلتر كالمن, دانلود پاورپوینت در مورد فيلتر كالمن, فيلتر, فيلتر كالمن, كالمن, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد فيلتر كالمن لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد اعمال یداوی و جراحیهای صغیر

  پاورپوینت در مورد اعمال یداوی و جراحیهای صغیر اعمال, اعمال یداوی و جراحیهای صغیر, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اعمال یداوی و جراحیهای صغیر, جراحیهای, دانلود پاورپوینت در مورد اعمال یداوی و جراحیهای صغیر, صغیر, مورد, و, یداوی رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد كاربردهاي روانشناسي در محيط كار

  تحقیق در مورد كاربردهاي روانشناسي در محيط كار تحقیق, تحقیق در مورد كاربردهاي روانشناسي در محيط كار, دانلود تحقیق در مورد كاربردهاي روانشناسي در محيط كار, در, روانشناسي, كار, كاربردهاي, كاربردهاي روانشناسي در محيط كار, محيط, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد رويکردهای کيفی و ترکيبی در پژوهشهای روان شناسی 22 اسلاید

  پاورپوینت در مورد رويکردهای کيفی و ترکيبی در پژوهشهای روان شناسی 22 اسلاید پاورپوینت در مورد رويکردهای کيفی و ترکيبی در پژوهشهای روان شناسی 22 اسلاید, پژوهشها, ترکيبی, دانلود پاورپوینت در مورد رويکردهای کيفی و ترکيبی در پژوهشهای روان شناسی…

 • گزارش تخصصی : افزایش علاقه دانش آموزان به استفاده از آزمایشگاه شیمی با روش های مناسب

  گزارش تخصصی : افزایش علاقه دانش آموزان به استفاده از آزمایشگاه شیمی با روش های مناسب گزارش تخصصی, گزارش تخصصی برای دانش آموزان رفتن به سایت اصلی گزارش تخصصی : افزایش علاقه دانش آموزان به استفاده از آزمایشگاه شیمی با…

 • پاورپوینت در مورد ادنوکارسینوما

  پاورپوینت در مورد ادنوکارسینوما ادنوکارسینوما, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ادنوکارسینوما, دانلود پاورپوینت در مورد ادنوکارسینوما, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد ادنوکارسینوما لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد پرسش و پاسخ در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي جمهوري اسلامي ايران

  پاورپوینت در مورد پرسش و پاسخ در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي جمهوري اسلامي ايران پاسخ, پاورپوینت در مورد پرسش و پاسخ در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي جمهوري اسلامي ايران, پرسش, پرسش و پاسخ در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي جمهوري اسلامي ايران, دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت در مورد نماتود هاي نسجي وخوني

  پاورپوینت در مورد نماتود هاي نسجي وخوني پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نماتود هاي نسجي وخوني, دانلود پاورپوینت در مورد نماتود هاي نسجي وخوني, مورد, نسجي, نماتود, نماتود هاي نسجي وخوني, هاي, وخوني رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد نماتود…

 • پاورپوینت در مورد روانپزشکی قانونی

  پاورپوینت در مورد روانپزشکی قانونی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد روانپزشکی قانونی, دانلود پاورپوینت در مورد روانپزشکی قانونی, روانپزشکی, روانپزشکی قانونی, قانونی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد روانپزشکی قانونی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد گوجه

  تحقیق در مورد گوجه تحقیق, تحقیق در مورد گوجه, دانلود تحقیق در مورد گوجه, گوجه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد گوجه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد مصلح جهانی در کتب ادیان

  تحقیق در مورد مصلح جهانی در کتب ادیان ادیان, تحقیق, تحقیق در مورد مصلح جهانی در کتب ادیان, جهانی, دانلود تحقیق در مورد مصلح جهانی در کتب ادیان, در, کتب, مصلح, مصلح جهانی در کتب ادیان, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد آشنایی با تاسیسات الکتریکی

  تحقیق در مورد آشنایی با تاسیسات الکتریکی آشنایی, آشنایی با تاسیسات الکتریکی, الکتریکی, با, تاسیسات, تحقیق, تحقیق در مورد آشنایی با تاسیسات الکتریکی, دانلود تحقیق در مورد آشنایی با تاسیسات الکتریکی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آشنایی…

 • پاورپوینت در مورد Introduction

  پاورپوینت در مورد Introduction Introduction, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد Introduction, دانلود پاورپوینت در مورد Introduction, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد Introduction لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…